آخرین عکس چارلی چاپلین قبل از مرگ – عیال


تابناک با انتشار این عکس نوشت: عکس سمت چپ چارلی چاپلین را در سال ۱۹۱۸ نشان می دهد. عکس سمت راست آخرین عکس او قبل از مرگ است؛ سال ۱۹۷۷ سوئیس.

بازدید اپلیکیشن 23 , بازدید سایت 23