از وقایع فیضیه شکایت می‎کنیم! – عیال


معاون حقوقی رئیس جمهور می‌گوید دولت از وقایع مدرسه فیضیه قم و تهدید ضمنی به قتل رئیس جمهور شکایت می‌کند.

لعیا جنیدی می‌گوید: به نظر می رسد این گونه وقایع دیگر نقد حتی نقد سخت هم نیست. بلکه به نظر من به عنوان یک کارشناس حقوق، وقایع خاصی که بیان شد، یک جرم عمومی است. از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی خواسته ایم گزارش خود را تقدیم کنند ولی به همین میزانی که اطلاعات عمومی این واقعه منتشر شده است، برای طرح شکایت کفایت می کند. با آقای رئیس جمهور مذاکره خواهم داشت تا شکایت را تقدیم نهاد قضایی کنیم.

بازدید اپلیکیشن 1 , بازدید سایت 1