این ویدئو،مواجهه امروز پیرمرد طبسی با وزیر کشاورزی است – عیال