تمجید معاون دادستان تهران از کلیپ قسم – عیال


قاضی محمد شهریاری در حاشیه‌ جشنواره‌ کلیپ فجر از کلیپ قسم به دلیل پرداخت درست و دقیق به یک مساله فقهی و قضایی تمجید کرد.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی تهران بعد از تماشای کلیپ قسم از این کلیپ به عنوان یک نمونه خوب کلیپ های قضایی در جشنواره نام برد و گفت: این کلیپ کاملاً درباره یک پرونده قضایی بود و در زمینه موضوع “قسامه” بود که به نظر میرسد، همه در این زمینه مطلع نباشند و بواسطه کلیپ آگاه می شوند.
او در پایان نظراتش درباره قسم را اینطور جمع بندی کرد و به نیوزنگار ایسنا گفت: در این کلیپ بسیار دقیق و جزیی مباحث حقوقی مطرح شد، درست است که در آن دادگاهی نشان داده نشد اما به خوبی به مساله قسامه و مباحث حقوقی آن پرداخته بود که نشان می داد، کارگردان از مشاوران حقوقی و قضایی استفاده کرده است.

بازدید اپلیکیشن 43 , بازدید سایت 1