توطئه بیوتروریستی دشمن از طریق لوازم‌آرایش ارزان – عیال


لوازم آرایشی در نقش ابزار تروریستی. رییس اورژانس کشور گفته دشمن در حوادث بیوتروریستی با ورود مکمل‌های غذایی و لوازم آرایشی ارزان قیمت به کشور بخش وسیعی از مردم را آلوده می‌کند، بسیاری از دارو‌های آزمایشی کشور‌های دیگر به صورت ارزان قیمت در کشور‌های در حال توسعه وارد شده و از این طریق آزمایشات خود را در رابطه با آن دارو انجام می‌دهند.
به گزارش ایسنا، کولیوند با اشاره به انجام سیاستگذاری‌های لازم برای مقابله با تهدیدات، گفته: سطوح امنیتی کشور با انجام اقدامات لازم در تهدیدات زیستی در حال واکسینه کردن کشور در مقابله با حوادث بیوتروریستی هستند.

بازدید اپلیکیشن 1 , بازدید سایت 1