خیایان سعدی در سال ۱۳۴۵ – عیال


وبسایت فردا: عکس قدیمی زیر خیابان سعدی را در سال ۱۳۴۵ نشان می‌دهد. زاویه عکس از میدان منیوز الدوله رو به شمال است.

بازدید اپلیکیشن 3 , بازدید سایت 3