لبخند بر لب نگین آذربایجان؛ دریاچه ارومیه حالا مهمان دارد!


با تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه و بهبود نسبی نگین آذربایجان، فلامینگوها به این دریاچه زیبا برگشته‌اند…