موبایلم را در یخچال می گذارم! – عیال


محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در گفتگو با اعتماد پیرامون بحث شنود گفته است که شنود کردن موجب ایجاد حس ناامنی می‌شود. او می‌گوید «گرچه من به شخصه نمی‌دانم که شنود می‌شوم یا خیر، ولی این حس در من هم وجود دارد و حتی در مواقعی در محافلی می‌رویم به ما می‌گویند موبایل‌تان را خاموش کنید یا در یخچال بگذارید! درحالی که نباید چنین حسی وجود داشته باشد. من هم البته چنین احتیاط‌هایی را رعایت نمی‌کنم، چون من کاری نمی‌کنم که بخواهد ضد امنیتی باشد. بعضی مواقع هم پشت تلفن می‌گویم برادری که شنود می‌کنی شما هم گوش کن!»

بازدید اپلیکیشن 4 , بازدید سایت 4