واکنش عجیب مردم به واژگونی کامیون بار هندوانه – عیال